Large selection of products and fast shipping!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Cloinq Wijnwinkel & Webwinkel
Alle aanbiedingen en offertes van Cloinq zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Cloinq het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
 
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Cloinq kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.Cloinq is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.Cloinq is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cloinq dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling. Cloinq levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Cloinq te vorderen.
 
Prijzen en betalingen, manco’s
Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Manco’s bij levering moeten binnen 5 dagen na levering worden ingediend bij Cloinq. Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, PIN of achteraf middels een door Cloinq aan de koper gestuurde factuur of Tikkie; dit laatste alleen wanneer u reeds als klant bij ons bekend bent. In geval van betaling middels een factuur, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur staat vermeld. Indien de koper in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan eveneens de wettelijke rente verschuldigd. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de koper. In voorkomende gevallen is het niet mogelijk om op rekening te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een aanbetaling.
 
Levering
Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveringsadres en voor rekening van koper.
 
Wij streven ernaar te leveren binnen 1 tot 3 werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Cloinq niet van rechtswege in verzuim. Cloinq is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling geannuleerd.
 
Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Cloinq is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Cloinq goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen
of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven. Cloinq is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cloinq kan worden gevergd. Indien Cloinq overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien Cloinq overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Cloinq op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan
Cloinq te vergoeden.
 
Overmacht
Cloinq is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cloinq geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cloinq niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk
na te komen. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Cloinq of diens leveranciers.Cloinq kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien Cloinq zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Cloinq gerechtigd hiervoor separaat te factureren.
 
Reclame
De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na levering schriftelijk en
gespecificeerd aan Cloinq te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 5 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Cloinq te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Cloinq vervalt. De koper dient Cloinq in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Cloinq te harer keuze hetzij de geleverde
zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Cloinq gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper. 
 
Retouren 
Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten. Terugzending is, voor rekening van de koper. Voor de retour gezonden wijnen, zal Cloinq een creditfactuur doen toekomen aan de koper. Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele ongeopende doos geretourneerd worden. Mocht blijken dat de geretourneerde flessen niet in de originele ongeopende doos zijn geretourneerd, dan zal Cloinq naast de kosten voor het terugzenden € 0,50 per fles in rekening brengen.
 
Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.
 
Aansprakelijkheid
Indien Cloinq aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Cloinq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Cloinq is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Indien Cloinq aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Cloinq beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Cloinq is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Cloinq is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cloinq of zijn leidinggevende ondergeschikten.Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen Cloinq en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Onverminderd het recht van Cloinq een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Cloinq, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »